Πελάτες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΕΣΕ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚΜ)

Διεύθυνση Έλεγχου και Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)


Έργα τα οποία έχει ζητήσει να υλοποιηθούν:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα