Νέα

22/06/2009 - Επιτυχής ολοκλήρωση του Έργου «Αυτοματοποίηση Συστήματος Αρχειοθέτησης & Εκσυγχρονισμός Διαδικασιών Εκμετάλλευσης των Μετεωρολογικών Δεδομένων της ΕΜΥ»

Σήμερα σε συνάντηση με την ΕΠΠΕ του Έργου 615 στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνική Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αποφασίστηκε ομόφωνα η Οριστική Παραλαβή του Έργου: «Αυτοματοποίηση Συστήματος Αρχειοθέτησης & Εκσυγχρονισμός Διαδικασιών Εκμετάλλευσης των Μετεωρολογικών Δεδομένων της ΕΜΥ».

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την επίσημη παραλαβή (ποιοτική και ποσοτική) όλων των Παραδοτέων όλων των Φάσεων του Έργου:

  • Φάση Α-Μελέτη Εφαρμογής,
  • Φάση Β-Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Έτοιμου λογισμικού,
  • Φάση Γ: Ανάπτυξη Εφαρμογών,
  • Φάση Δ: Εκπαίδευση,
  • Φάση Ε: Πιλοτική Λειτουργία,
  • Φάση ΣΤ: Παραγωγική Λειτουργία

και την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα