Νέα

12/04/2013 - Νέο Έργο Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του ΣΥΔΛΙ στο πλαίσιο της πράξης "SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER"

Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., από κοινού με την DOTSOFT Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του ΣΥΔΛΙ στο πλαίσιο της πράξης"SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER"», του Συνδέσμου Υδρεύσεως Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΛΙ).

Το έργο «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER»  αφορά  στην  εφαρμογή  σύγχρονων  διαδικασιών,  μεθοδολογιών  και  τεχνολογιών  για  την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και γενικότερα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδροφόρου ορίζοντα στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων στην Ελλάδα, στην Επαρχία του Τάραντο και στο Δήμο της Καλλίπολης στη Νότια Ιταλία. Μεταξύ άλλων το έργο περιλαμβάνει καταγραφή και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων που θα συνδυάζουν τεχνολογίες τηλεμετρίας και διαχείρισης γνώσης.

Το έργο, με αναφορά στις πρόσφατες Ευρωπαϊκές Οδηγίες Διαχείρισης Υδάτων και Πόσιμου Νερού και τα  συναφή  έργα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση,  θα αναπτύξει καλές πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα με αξιοποίηση τεχνολογιών πολυπαραμετρικής παρακολούθησης, συλλογής δεδομένων, διαχείρισης γνώσης  και συστημάτων λήψης αποφάσεων.

Οι βασικοί στόχοι του έργου αφορούν:

  1. Μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση των υπόγειων αποθεμάτων νερού
  2. Ανάπτυξη υποστηρικτικών συστημάτων βασισμένων σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και διαχείρισης γνώσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων
  3. Αξιοποίηση τεχνολογιών τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων
  4. Προστασία των υδάτων και άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων μόλυνσης των υδάτων
  5. Εκπαίδευση του προσωπικού των συμμετεχόντων φορέων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ύδατος και δικτύων

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα