Νέα

01/07/2014 - Ξεκινά η υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)

Υπεγράφη η σύμβαση για την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) μεταξύ της DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. και του Υ.Π.Ε.Κ.Α. που προέκυψε μέσω πρόχειρου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Το ΗΠΜ αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου έργου της DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., eEnviPer (http://www.eenviper.eu/), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2014.

Μέσω της πλατφόρμας του ΗΠΜ, καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

Το ΗΠΜ λειτουργεί βασιζόμενο στα διαγράμματα ροής που ορίστηκαν από το ΥΠΕΚΑ.

Οι βασικοί χρήστες του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) είναι:

 • ο μελετητής φορέας του έργου που χρησιμοποιεί το ΗΠΜ για την υποβολή της ΜΠΕ και την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας
 • οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • το ΥΠΕΚΑ – Διευθύνσεις Περιβάλλοντος
  • οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
  • οι Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες - Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
 • οι φορείς,  που συμμετέχουν και γνωμοδοτούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • οι πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την πορεία οποιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των αποτελεσμάτων της.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του ψηφιακού συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι:

 • η αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με πιο ποιοτικές και διαφανείς διαδικασίες, από την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έως την έγκρισή της
 • η απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου ελέγχου και έγκρισης, η μείωση της γραφειοκρατίας και του  κόστους
 • η δυνατότητα διαμοιρασμού υπηρεσιών και πληροφορίας από το ΗΠΜ προς τρίτα συστήματα βάσει της υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονικής  (Service Oriented Architecture) πάνω στην οποία είναι βασισμένο το ΗΠΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου.


Η εταιρεία DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. έχει ως  στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος και της γεωπληροφορικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Υπήρξε συντονιστής του έργου eEnviPer, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Πολιτικής ICT (ICT-PSP), ενώ τώρα είναι ο ανάδοχος φορέας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα