Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής οδήγησε την DRAXIS στην ανάπτυξη υποδομής (σχεδιασμός αρχών λειτουργίας και ανάλυση απαιτήσεων) περιβαλλοντικού λογισμικού, έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει με μικρό κόστος:

 • Δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών
 • Λογισμικά αυτοματισμού
 • Λογισμικό στατιστικής πρόβλεψης και ανάλυσης παραμέτρων
 • Μοντέλα προσομοίωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου

Επίσης, διαθέτει εμπορικά προϊόντα, που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα συνεργασίες, για πρόβλεψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PAL-Vision) και επιπέδων θορύβου από οδικές μεταφορές (CRTN-Vision).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η DRAXIS έχοντας στο ενεργητικό της δεκάδες εγκεκριμένες μελέτες μπορεί να αναλάβει την ολοκληρωμένη εκπόνηση και διαχείριση μελετών που αφορούν σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου, γεωλογικής, υδρολογικής μελέτης καθώς και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, χλωρίδας και πανίδας στους παρακάτω τομείς:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Τουριστικά έργα
 • Έργα Υποδομής (Αεροδρόμια, Λιμανικά έργα, έργα Οδοποιίας)

Η DRAXIS αναλαμβάνει και την εκπόνηση μελετών ασφαλείας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (safety management), καθώς και βιομηχανικών ατυχημάτων (industrial accidents-SEVESO). Η εμπειρία της εταιρίας στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς είχε συμμετοχή σε πλήθος μελετών και σχετικών ερευνητικών έργων (ΣΑΤΑΜΕ), που εκπονήθηκαν για λογαριασμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα σχετικά με:

 • Ανάλυση επιπτώσεων από εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών και μέτρων
 • Ενεργειακά θέματα
 • Μελέτες για ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Μελέτες ασφαλείας και επικινδυνότητας
 • Συστήματα περιβαλλοντικών σχεσιακών βάσεων δεδομένων

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα