Τίτλος έργου
Προμήθεια και Εγκατάσταση Υποδομών και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης του ψηφιακού υλικού για τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Τρικκαίων
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2006
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
4%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
16/11/2005
04/07/2006
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση μέρους του πολιτιστικού υποβάθρου που διαθέτει ο Δήμος Τρικκαίων και διαχειρίζεται ο ΠΟΔΤ, στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης του διαθέσιμου πολιτιστικού αυτού υποβάθρου, καταχώρησης και διάχυσής του, που αφορά πολιτιστική περιουσία του Δήμου Τρικκαίων και κατ' επέκταση του Δημοσίου, με τη χρήση πολυμεσικών διαδραστικών εκδόσεων. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται:

-Η ψηφιοποίηση μέρους του διαθέσιμου πολιτιστικού υποβάθρου.

-Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης - Διάχυσης της Πληροφορίας του ΠΟΔΤ

-Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΟΔΤ

Υπηρεσίες που παρείχαμε
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση  του ψηφιακού υλικού από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Τρικκαίων
  • Ψηφιοποίηση Δεδομένων
Σχετικά αρχεία