Τίτλος έργου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓIA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2008
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
50%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
15/02/2007
30/09/2008
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για την οργάνωση των δεδομένων που αφορούν τις αναλύσεις ποιότητας υδάτων που πραγματοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Παράλληλα η εξοικείωση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως προγράμματα GIS (rcGIS) και στατιστικής ανάλυσης (SPSS).

Οι βασικές ενέργειες του έργου ήταν οι:

  • Σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων
  • Εφαρμογή καταχώρησης δεδομένων και ενημέρωσης της βάσης
  • Προετοιμασία και συλλογή στοιχείων (σημεία δειγματοληψίας, υδρολογικά στοιχεία κλπ)
  • Δημιουργία εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις ανάγκες των Ελληνικών (ΥΠΕΧΩΔΕ) και Ευρωπαϊκών Οργανισμών
  • Ενημέρωση της Κεντρικής βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης WISE
Υπηρεσίες που παρείχαμε

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και συγκεκριμένα τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του συνόλου του έργου.

1. Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

2. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

3. Λογισμικά Πακέτα (προμήθεια)

4. Σύνταξη Εκθέσεων Αποτελεσμάτων

5. Υπηρεσίες Διαχείρισης και Δημοσιοποίησης Έργου

6. Εκπαίδευση προσωπικού υπηρεσίας

Σχετικά αρχεία