Τίτλος έργου
Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών μελετών ENIASS (Environmental Impact Assessment Studies Computer System)
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2007
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΠΑΒΕΤ - 2005
30%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/07/2006
31/12/2007
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός λογισμικού διαθέσιμου (σύστημα ENIASS) μέσω ενός ιστοχώρου του διαδικτύου, το οποίο θα αποτελεί βοηθητικό εργαλείο στην εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως στοιχεία για την υφιστάμενη νομοθεσία, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα για τη μελέτη στοιχεία. Το σύνολο των πληροφοριών θα παρέχεται μέσω ενός ειδικά προσαρμοσμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα αποτελεί μία κοινή ομογενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης της πληροφορίας με στόχο την ευκολότερη πιστοποίηση, ανεύρεση, απόκτηση, επεξεργασία και προβολή των δεδομένων, έτσι ώστε να μειώνεται δραστικά ο χρόνος και επομένως και το κόστος της εκπόνησης των περιβαλλοντικών μελετών. Το τελικό προϊόν χρήσης είναι αφενός ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα λειτουργεί υποστηρικτικά στις διαδικασίες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών των εταιριών και αφετέρου μία διαδικτυακή πύλη (portal) περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που θα λειτουργεί σε συνδρομητική βάση και θα παρέχει στους χρήστες της την περιβαλλοντική πληροφορία που τους ενδιαφέρει.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

1. Δημιουργία βάσεων και λογισμικού διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων

2. Ανάπτυξη Εφαρμογής Γ.Σ.Π. Για Παρουσίαση και Επεξεργασία Περιβαλλοντικών Δεδομένων

3. Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης (PORTAL)

Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου