Τίτλος έργου
Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη του πυρήνα και των σχετικών εφαρμογών στον κόμβο διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2008
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
Ι.ΜΕΤ. - Ε.Κ.Ε.Τ.Α
45%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε., ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
20/11/2006
30/04/2008
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη λογισμικού, η δοκιμαστική λειτουργία και εν γένει η υποστήριξη του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ. στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ενοποιημένου και πλήρους πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων και εξειδικευμένων εφαρμογών για τον Τομέα των Μεταφορών, που καλείται Ηλεκτρονικός Κόμβος παροχής ερευνητικής υποδομής και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, και εν συντομία «Κόμβος».

Υπηρεσίες που παρείχαμε

1. Αρχιτεκτονική Συστήματος και προδιαγραφές εξοπλισμού /

2. Ανάπτυξη Συστήματος

3. Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία

4. Εκπαίδευση

Σχετικά αρχεία