Τίτλος έργου
Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Υδάτινων Όγκων του Νομού Κιλκίς με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2008
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,ΜΕΤΡΟ 2.4: Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
44%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
10/08/2007
10/03/2008
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το έργο αποσκοπούσε στην υλοποίηση ενός γεωγραφικού συστήματος παρακολούθησης (monitoring) περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών υδάτινων όγκων του Ν. Κιλκίς και συγκεκριμένα της λίμνης Δοϊράνης και του ποταμού Αξιού.

Η υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των παρακάτω ενεργειών:
• προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης υδάτινων όγκων που θα συνοδεύεται από περιβαλλοντική διαδικτυακή πύλη, που θα εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Νομαρχίας. Η δομή του Συστήματος θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια.
• προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού σταθμών μέτρησης και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων υδάτων.
• παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη εγκατάστασης του παραπάνω τηλεμετρικού εξοπλισμού.
• παραμετροποίηση του συστήματος και η ενσωμάτωσή του (integration) με συγκεκριμένα υποστηρικτικά εργαλεία της Νομαρχίας που θα αφορά τη διαχείριση (Back Office).
• συντήρηση του συστήματος και η υποστήριξη της πιλοτικής του λειτουργίας για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων.
• εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.
• πιλοτική λειτουργία του τελικού Πληροφοριακού Συστήματος.
• δράσεις δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Υπηρεσίες που παρείχαμε
  • Ανάπτυξη Decision Support System
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες 
  • Σχεδιασμός / ανάπτυξη χωρικής βάσης δεδομένων
  • Ανάπτυξη Πύλης 
  • Σχεδιασμός / Αρχιτεκτονική Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος
  • Παραμετροποίηση / ανάπτυξη λογισμικού GIS - Ολοκλήρωση συστήματος
  • Δημιουργία ψηφιακού χαρτογραφικού υλικού / θεματικών χαρτών
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής GIS
  • Προμήθεια Λογισμικού GIS
Σχετικά αρχεία