Τίτλος έργου
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος και εφαρμογών πληροφοριακού συστήματoς διαχείρισης Εθνικού Δικτύου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
Διεύθυνση Έλεγχου και Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
16%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΒΑΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
20/09/2007
20/09/2008
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
16
Αναλυτική περιγραφή έργου

Ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την :

  • προμήθεια
  • εγκατάσταση και έλεγχο του απαιτούμενου εξοπλισμού
  • εγκατάσταση και έλεγχο του λογισμικού και περιφερειακών μονάδων
  • συλλογή στοιχείων πεδίου και γραφείου και την καταχώρησή τους στο σύστημα
  • οπτική καταγραφή με ψηφιακά μέσα των δεδομένων
  • πρωτογενή και δευτερογενή επεξεργασία των δεδομένων
  • ανάπτυξη εφαρμογών και την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα
Υπηρεσίες που παρείχαμε

Σύνταξη Λεπτομερών Προδιαγραφών Λογισμικού Διαχείρισης Οδικών Δικτύων

Σύνταξη Λεπτομερών Προδιαγραφών Λοιπού Λογισμικού και Υλικού

Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Συστήματος

Ενοποίηση Λογισμικού και Υλικού

Ανάλυση Στοιχείων

Σχεδιασμός και Παραγωγή Θεματικών Χαρτών και Αναφορών

Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού

Τεκμηρίωση Χρήσης Συστήματος

Εκπαίδευση

Σχετικά αρχεία