Τίτλος έργου
Συμμόρφωση Στατιστικού Συστήματος Ρουμανίας - EuropAid/114921/D/SV/RO
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2004
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
PHARE-RO (INS)
20%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: DRAXIS
Ρουμανία
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/04/2004
31/10/2004
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στο:
1. Σχεδιασμό και Ανάπτυξη κατάλληλης Βάσης Δεδομένων που αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα στοιχεία της απογραφής που διενεργήθηκε στα πλαίσια της διαχείρισης της περιβαλλοντικής πληροφορίας της στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας. Τα στοιχεία αφορούν στην διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και στη διαχείριση των υδατικών πόρων της
χώρας και των εκπομπών αερίων ρύπων. Για το σκοπό αυτό ακολουθήθηκε μία συνδυαστική μεθοδολογία που περιελάμβανε σχεδιασμό ερωτηματολογίων, δείγματος και μοντέλων.
2. Ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας – εισαγωγής δεδομένων. Στην διαδικασία αυτή διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι σχεσιακοί και ποιοτικοί έλεγχοι στα δεδομένα εισαγωγής.
3. Ανάπτυξη του διαδικτυακού συστήματος με στόχο την εξασφάλιση της πολυεπίπεδης επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων.
4. Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού εκπομπών αερίων ρύπων. Το λογισμικό είναι αυτόνομο, έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων εισόδου και υπολογίζει τις συνολικές εθνικές εκπομπές αερίων ρύπων. Το εν λόγω λογισμικό αναπτυχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic ή VB.net.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων
- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Πληροφορικής
- Ανάλυση Δεδομένων
- Εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού
- Εκπαίδευση

Σχετικά αρχεία