Τίτλος έργου
Ανάπτυξη Εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε περιβάλλον ArcGis και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Ασφαλείας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2010
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΟΑΠ)
95%%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS - NEMAG LTD (HRm Consultants)
Κύπρος
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/01/2008
31/01/2010
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Η DRAXIS ολοκλήρωσε επιτυχώς, από κοινού με την Κυπριακή εταιρία Συμβούλων NEMAG LTD (HRm Consultants) το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε περιβάλλον ArcGis και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Ασφαλείας» για τις ανάγκες του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο είχε προϋπολογισμό 93.563 €, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιανουάριο του 2010.

Η εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο που συνδέεται με τα καθορισμένα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) μέτρα, προκειμένου να δημιουργηθούν τα απαραίτητα ελεγκτικά συστήματα, με τα οποία επιτυγχάνεται:

  • Διασταύρωση στοιχείων - πληροφοριών.
  • Ενημέρωση, καθοδήγηση εφαρμογής των Κανονισμών της Ε.Ε. από τους παραγωγούς.

Το Υποσύστημα Ασφαλείας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών αποσκοπεί:

  • Στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, τόσο κατά την διακίνηση τους στο δίκτυο, όσο και κατά την αποθήκευση τους στη Βάση Δεδομένων.
  • Στην πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών και διαχειριστών των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω (authentication)  της εφαρμογής, ώστε αυτή να είναι αναγνωρίσιμη για λόγους απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφής των ενεργειών τους (Auditing).
  • Στην εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών ασφαλείας για τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στις εφαρμογές και τα δεδομένα (authorization), με βάση συγκεκριμένα δικαιώματα και σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία θα μπορεί να καθορίσει ο Διαχειριστής του Συστήματος.
  • Στη λεπτομερή καταγραφή των ενεργειών των χρηστών και διαχειριστών του συστήματος, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος για τον εντοπισμό προβλημάτων ασφαλείας και των αντίστοιχων αιτιών που τα προκάλεσαν.
  • Στην διευκόλυνση του κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης όλων των υπηρεσιών ασφαλείας που διατίθενται από την πλατφόρμα τεχνολογικής υποδομής και τις εφαρμογές, αλλά και των χρηστών και των δικαιωμάτων τους, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.
  • Να παρέχει διάφορα χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27002.
Υπηρεσίες που παρείχαμε
  1. Ανάπτυξη Εφαρμογής ArcGis 
  2. Ανάπτυξη Υποσυστήματος Ασφαλείας
Σχετικά αρχεία