Τίτλος έργου
UV-NET - Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Μέτρησης της Υπεριώδους Ακτινοβολίας
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2006
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΕΠΑΝ, Μέτρο 4.5.1: Κοινοπραξίες ΄Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας
9%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/07/2003
30/06/2006
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το έργο περιλαμβάνει:
1. Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου μέτρησης της Υπεριώδους Ηλιακής Ακτινοβολίας (UV-NET).
2. Μελέτη εγκατάστασης εξοπλισμού μετρήσεων υπεριώδους ακτινοβολίας.
3. Ανάπτυξη Σχεσιακής βάσης δεδομένων και Εγκατάσταση προγράμματος συλλογής και αποθήκευσης στοιχείων για την υπεριώδη ακτινοβολία.
4. Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφορίας για την στατιστική πρόβλεψη της υπεριώδους ακτινοβολίας με την χρήση επιστημονικών μοντέλων και για την αποτύπωσή της σε ψηφιακά δεδομένα υποβάθρου.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

-Διαχείριση ροής εργασιών στο πρόγραμμα και συντονισμός ομάδων έργου
-Ανάπτυξη, εγκατάσταση λογισμικού και βάσης δεδομένων
-Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων και χωρικών
αλγορίθμων.

Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου