Τίτλος έργου
ΓΝΩΡΑΣΗ - "Ανάπτυξη ροών συνδυασμού γνώσης και αλγορίθμων επεξεργασίας σε εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων τηλεπισκόπησης"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2010
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΓΓΕΤ
21,9%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
16/12/2010
16/12/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Η προτεινόμενη προσέγγιση του ΓΝΩΡΑΣΗ βασίζεται στην αξιοποίηση και περαιτέρω επέκταση των πρόσφατων αποτελεσμάτων στον τομέα της ενσωμάτωσης ρητής γνώσης στους μηχανισμούς επεξεργασίας και ερμηνείας οπτικού περιεχομένου, με παράλληλη έρευνα στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την βελτίωση της απόδοσης των αλγορίθμων ανάλυσης τηλεσκοπικών δεδομένων.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Το έργο "ΓΝΩΡΑΣΗ" στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα παρέχει στον εξειδικευμένο χρήστη την δυνατότητα να επιλέγει τους κατάλληλους αλγορίθμους ανάλυσης εικόνας και να ορίζει την αντίστοιχη γνώση που διέπει το εκάστοτε πρόβλημα, ώστε να επιτυγχάνεται η δυναμική δημιουργία του κατάλληλου συστήματος ανάλυσης ανά εφαρμογή. 

Σχετικά αρχεία