Τίτλος έργου
Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2005
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΥΠΕΧΩΔΕ
5%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/04/2004
31/05/2005
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Σκοπός του έργου είναι η προετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης για όλες τις βιομηχανίες που υπόκεινται στην Οδηγία SEVESO ΙΙ, που αφορά Ατυχήματα σε βιομηχανίες που παράγουν / αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες. 
Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι:
-Η ανασκόπηση και η επικαιροποίηση της επίσημης καταγραφής των βιομηχανικών μονάδων οι οποίες υπόκεινται στην Οδηγία SEVESO λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα στοιχεία αναθεώρησης αυτών.
-Η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με εφαρμογή σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) σε πραγματικό χρόνο για τη λήψη αποφάσεων και την Οργάνωση σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης
-Η ανάπτυξη Σχεδίων Έκτακτης ανάγκης για περισσότερες από 100 βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Οι δράσεις που ανέλαβε η DRAXIS ήταν η συμβουλευτική σε περιβαλλοντικά θέματα διαχείρισης επικίνδυνων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και ανάλυση των επιπτώσεων των ατυχημάτων στο περιβάλλον (Αέρας, νερά, έδαφος) και ιδιαίτερα:
- Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων
- Σχεδιασμός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος
- Εφαρμογή Πληροφορικής
- Καταγραφή Στοιχείων

Σχετικά αρχεία