Τίτλος έργου
Υπηρεσίες ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC SHARP «Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects»
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
Interreg IVC
50%%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - DRAXIS Α.Ε.
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
29/12/2010
30/12/2012
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών η DRAXIS A.E.  υποστηρίζει την ΠΔΜ στην υλοποίηση Πακέτου Εργασίας 3: «Ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε καλές πρακτικές». Αντικείμενο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας αποτελεί η ανταλλαγή καινοτόμων τεχνολογιών και βελτίωση της χάραξης πολιτικής σχετικά με τις πτυχές της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων στο αποθεματικό και τη βελτίωση της ύδρευσης ποιότητας και της ποσότητας για τις μελλοντικές γενιές.

Υπηρεσίες που παρείχαμε
  1. Εκπόνηση μελέτης καταγραφής εφαρμογών και εμπειρίας
  2. Εκπόνηση μελέτης καταγραφής των προβλημάτων ύδρευσης και διαθεσίμων σε πόσιμο νερό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  3. Συμμετοχή και επιστημονική εκπροσώπηση της Περιφέρειας στα διαπεριφερειακά σεμινάρια / συνέδρια και επισκέψεις εργασίας του έργου
Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου