Τίτλος έργου
Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικών Σταθμών και Επεξεργασία Δεδομένων για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
50%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Draxis Περιβαλλοντική Α.Ε.- Scientact Α.Ε.
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
29/04/2011
30/04/2012
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Στο πλαίσιο του έργου αυτού πραγματοποιείται μελέτη για την εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη δυτική παράκτια ζώνη του Θερμαϊκού κόλπου, η οποία περιλαμβάνει.
1.Μελέτη σκοπιμότητας & στοχοθέτησης της Δράσης για την προμήθεια & εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών.
2.Επιλογή θέσεων εγκατάστασης των τηλεμετρικών σταθμών & εναλλακτικών σεναρίων
3.Μελέτη εγκατάστασης
4.Προδιαγραφές πολυκριτηριακού εργαλείου επιλογής θέσεων εγκατάστασης

Σε δεύτερη φάση πραγματοποιείται διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων τηλεμετρίας των εγκατεστημένων σταθμών, με την εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων και τη χρήση λογισμικού ανάλυσης χρονοσειρών και στατιστικής επεξεργασίας.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Στο πλαίσιο του έργου η Draxis παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Μελέτη εγκατάστασης τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην δυτική παράκτια ζώνη του Θερμαϊκού κόλπου, με τη χρήση εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε GIS (πολυκριτηριακό μοντέλο χωρικής ανάλυσης)
2. Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων τηλεμετρίας των εγκατεστημένων σταθμών τηλεμετρίας, με την εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων και τη χρήση λογισμικού ανάλυσης χρονοσειρών και στατιστικής επεξεργασίας.

Σχετικά αρχεία