Τίτλος έργου
AGROCLIMA - "Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα - Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2013
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ACROCLIMA είναι: α) Η μελέτη των φυσικών διεργασιών που διέπουν το σχηματισμό και την εξέλιξη των παράκτιων περιοχών (π.χ. δέλτα ποταμών), σαν αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων των εδαφικών, ατμοσφαιρικών και θαλασσίων διεργασιών. β) Η καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων παρεμβάσεων στους υδατικούς πόρους (π.χ. διόδευση υδατικών οδών, υπράντληση). γ) Ποσοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων διαφορετικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής, στο παράκτιο αγροτικό περιβάλλον (π.χ. διείσδυση θαλάσσιου νερού, ποιότητα υδάτων, ερημοποίηση, διάβρωση ακτών). δ) Διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των αγρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων, με σκοπό τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για τη βέλτιστη χρήση των υδατικών πόρων. ε) Αξιολόγηση Στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα δελταϊκά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. ζ) Εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αγρο-περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε παράκτια περιβάλλοντα.

Οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν μέσω μιας διατμηματικής και συστημικής προσέγγισης που περιλαμβάνει: i) συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων, ii) χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών (π.χ. ασύρματοι αισθητήρες, εφαρμοσμένη γεωφυσική) και iii) κατάλληλων μαθηματικών προσομοιώσεων (π.χ. προσομοίωση της αλατοποίησης του παράκτιου υδροφορέα, διάβρωση των ακτών).

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία