Τίτλος έργου
eEnviPer - "A single multi-purpose SOA platform that delivers environmental permissions services through the cloud of e-Government services and applications"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2012
0
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το πρόγραμμα eEnviPer στοχεύει στον έλεγχο μιας υπάρχουσας αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (cloud computing), προκειμένου να εφαρμοστεί πιλοτικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικτυακών εφαρμογών, που θα βασίζεται σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) και θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Τα συστήματα τα οποία μπορούν να υποστηριχτούν στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) Συστήματα Λήψεως Αποφάσεων βασισμένα σε GIS, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, β) Συστήματα Ροών Διαδικασιών (Workflow Systems), τα οποία διευκολύνουν την έκδοση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, γ) πλατφόρμες Web2.0 που ενθαρρύνουν τη δημόσια διαβούλευση στα περιβαλλοντικά θέματα και δ) Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων που διευκολύνουν τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος κατά την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Μέσα από τη χρήση του προτεινόμενου συστήματος, κάθε συμμετέχων χώρα θα μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Ο τελικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των Δημοσίων Υπηρεσιών με τις Επιχειρήσεις και του επαγγελματίες. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την αύξηση της αποδοτικότητας των εσωτερικών, διοικητικών λειτουργιών των Υπηρεσιών, όσο και με την ηλεκτρονική διάθεση των διαδικασιών για την εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου