Τίτλος έργου
ENORASIS - "ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business Innovation"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2012
0
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το Σύστημα ENORASIS στοχεύει στο να ωθήσει τους αγρότες σε μία περισσότερο βέλτιστη χρήση του νερού, ενώ παράλληλα παρέχει στους οργανισμούς διαχείρισης ύδατος έξυπνα εργαλεία και υπηρεσίες για την αποτελεσματική πρόγνωση και διαχείριση των υδατικών πόρων για άρδευση. Επίσης παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την τιμολόγηση του νερού στη βάση ενός έξυπνου συστήματος από κίνητρα που εκμεταλλεύονται τις διακυμάνσεις των απαιτήσεων για νερό άρδευσης.

Για να το επιτύχει αυτό, το Σύστημα ENORASIS θα αναπτύξει και θα ενσωματώσει ένα πακέτο προηγμένων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και μοντέλων στα πεδία: α) της πρόγνωσης του καιρού, μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και προηγμένων υδρολογικών μοντέλων, β) τεχνικών βελτιστοποίησης της άρδευσης, γ) έξυπνων συστημάτων άρδευσης, ώστε να επιλέγεται μία λύση εύκολα να υλοποιηθεί από τους αγρότες και η οποία θα είναι ευέλικτη και ανθεκτική για να χρησιμοποιηθεί και από τους οργανισμούς διαχείρισης άρδευσης και δ) δικτύων ασύρματων αισθητήρων για τις μετρήσεις πεδίου.

Ένα τέτοιο έξυπνο σύστημα διαχείρισης και χρέωσης νερού άρδευσης αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις για την υιοθέτηση περισσότερο βιώσιμων τεχνικών άρδευσης στη γεωργία και με τον τρόπο αυτό να αυξήσει την προστασία του περιβάλλοντος και να μειώσει τα κόστη για όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου