Τίτλος έργου
Υπηρεσίες συμβούλου στα πλαίσια του έργου EU-WATER: Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων στη γεωργία
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Greece
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
28/06/2011
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου στα πλαίσια του έργου EU-WATER: Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων στη γεωργία” στο πλαίσιο του έργου «TRANSNATIONAL INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE FOR THE EUROPEAN WATER ENERGY CONTROL» (INTERREG IV B – SOUTH EAST)

Υπηρεσίες που παρείχαμε

• Συντονισμός των εταίρων της κοινοπραξίας του έργου EU WATER σχετικά με την ανάπτυξη Κοινής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδάτων στη Γεωργία.
• Σχεδιασμός ερωτηματολογίου σχετικά με την εφαρμογή των ορθών γεωργικών πρακτικών στις χώρες της ΕΕ, τεχνική βοήθεια προς τους εταίρους για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, συλλογή δεδομένων και τη διαδικασία, η σύνταξη της τελικής έκθεσης).
• Παρουσίαση της έκθεσης στη συνάντηση για το έργο, με έμφαση στις ευκαιρίες για την υιοθέτηση ορθών γεωργικών πρακτικών στις χώρες της ΕΕ.
• Καταγραφή Σημείων Εμφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών Εργασιών και παροχή δεδομένων (στοιχείων) στη λεκάνη της Σαριγκιόλ.
• Υπηρεσίες για εργασίες πεδίου και την εγκατάσταση της υποδομής παρακολούθησης.
• Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη συστήματος Περιβαλλοντικής Βελτιστοποίησης της Άρδευσης με συνδυασμένη χρήση Δορυφορικών δεδομένων Προηγμένων Προγνωστικών Μοντέλων και Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρακτικών.

Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου