Τίτλος έργου
GREEN VINEYARD - "Περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της αμπελουργίας με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας". Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ). ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2013
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2013
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΓΓΕΤ
21,43%%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
02/10/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου


Η πλατφόρμα GREEN VINEYARD ενδυναμώνει το ρόλο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγρού με τη χρήση της Γεωργίας Ακριβείας για την εστιασμένη εφαρμογή εισροών στον αγρό (λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία) ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των φυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή, προσαρμογή και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση του τοπικού περιβάλλοντος του αγρού (έδαφος, νερό, φυτό και ατμόσφαιρα). Το έργο GREEN VINEYARD υιοθετεί μία πολυεπίπεδη προσέγγιση που ενσωματώνει φυσιολογία φυτών, πρακτικές αμπελουργίας, γεωργική μηχανική, τεχνολογίες πληροφοριών, τεχνολογίες αισθητήρων και διασφάλισης ποιότητας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι:
- Έξυπνο, ευέλικτο, οικονομικό και φιλικό στη χρήση Σύστημα Παρακολούθησης και Υποστήριξης Αποφάσεων για την περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της αμπελουργίας
- Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών από τα πεδία του GIS, της Γεωργίας Ακριβείας και των δικτύων ασύρματων αισθητήρων
- Φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον διεπαφής για τη χρήση της πλατφόρμας
- Επαφή των αγροτών με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της αμπελουργίας
- Πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας GREEN VINEYARD στην Ελλάδα

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Η DRAXIS είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων GIS καθώς και του διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων GIS.

Σχετικά αρχεία