Τίτλος έργου
Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2014
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
33%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
21/03/2014
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 96/62/ΕΕ, όπως αναπτύσονται στη συνέχεια και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

1. Πρόταση για τον χωρισμό της χώρας σε ζώνες και οικισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 96/62/ΕΕ και περιγράφτηκαν παραπάνω.
2. Καθορισμό, σε συνεργασία με την Υπηρεσία  των ζωνών και των οικισμών.
3. Σχεδιασμό και διενέργεια εκστρατειών μετρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
4. Εκτίμηση των επιπέδων συγκεντρώσεων των ρύπων σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, με τη χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων (μετεωρολογικό μοντέλο και φωτοχημικό μοντέλο διασποράς).
5. Ανάπτυξη Βάσεως Δεδομένων, όπου θα  εισαχθούν όλες οι μετρήσεις που θα προκύψουν από τις μετρητικές εκστρατείες, όλα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τα αποτελέσματα των μοντέλων που περιγράφονται παραπάνω. Η Βάση Δεδομένων θα είναι συμβατή με το υπάρχον σύστημα που χρησιμοποιείται από το Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ.
6. Ανάπτυξη εφαρμογής Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για τη χαρτογραφική απεικόνιση των επιπέδων ρύπανσης., όπου θα αποτυπώνονται όλα τα αποτελέσματα με μορφή ισορρυπαντικών καμπυλών και σύμφωνα με την ανάλυση που απαιτείται από την Οδηγία 96/62/ΕΕ και τις θυγατρικές της. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα γεωγραφικά υπόβαθρα.
7. Υποστήριξη της Υπηρεσίας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αναφοράς προς την ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των Οδηγιών 96/62/ΕΕ και 99/30/ΕΕ, σύμφωνα με την Απόφαση Επιτροπής 01/839/ΕΕ.
8. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας (Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ.) στη χρήση και λειτουργία του συστήματος χαρτογραφικής αποτύπωσης, σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Ανάπτυξη ΒΔ/ΓΠΣ και εφαρμογών πληροφορικής
Μετρήσεις/δειγματοληψίας/αναλύσεις
Εφαρμογή υπολογιστικών εργαλείων
Προμήθεια εξοπλισμού
Εκπαίδευση

Σχετικά αρχεία