Τίτλος έργου
"CHORUS Συστάδα για την Πράσινη Ενέργεια", στο πλαίσιο της Δράσης: "Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2013
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
07/10/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

«CHORUS Συστάδα για την Πράσινη Ενέργεια» , με κωδικό 12ΣΥΣ 104_DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της Δράσης: «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας» Στο πλαίσιο του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Εργαλεία ανάλυσης της ενεργειακής απόδοσης έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν, για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των κτιρίων. Σήμερα όλα τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη (αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και μηχανικοί) χρειάζονται εργαλεία που θα τους συνδράμουν στο να παράγουν καλύτερα και πιο βιώσιμα οικοδομήματα, λαμβάνοντας υπόψη κατά την αξιολόγηση της απόδοσης όχι μόνο τη στατική πληροφορία των κτιρίων (υλικά, εξοπλισμός), αλλά και την ανάλυση των δυναμικών συμπεριφορών που προκύπτουν από την ανθρώπινη παρουσία στα κτίρια. Παρόλα αυτά η βιομηχανία και η ερευνητική κοινότητα δε διαθέτουν τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έργου ένα πρωτότυπο λογισμικό θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (με κύρια εστίαση σε εμπορικά και εταιρικά κτίρια) λαμβάνοντας υπόψη εξελιγμένα μοντέλα ανθρώπινης παρουσίας, τα οποία θα παραμετροποιηθούν και θα υποστηρίζουν ανάλυση και προσομοίωση της πληρότητας κτιρίων. Με την ενσωμάτωση μοντέλων που αντιμετωπίζουν πλήρως την ανθρώπινη παρουσία και κίνηση σε κτίρια οι μηχανικοί θα έχουν ένα βελτιωμένο και πιο αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια, ακόμη και από τα νωρίτερα στάδια του κύκλου ζωής. Το πρωτότυπο θα ενσωματώνει στον πυρήνα του το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας μηχανής προσομοίωσης (η οποία θα χρησιμοποιεί προηγμένα προφίλ πληρότητας, πλήρως προσαρμοσμένα σε όλο το κτίριο ή σε συγκεκριμένες ζώνες του) και θα επιτρέπει την καλύτερη εκτίμηση των εκπομπών άνθρακα και της κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια. Το εργαλείο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια βελτιωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση υφιστάμενων εργαλείων αξιολόγησης της ενεργειακή απόδοσης κτιρίων (πχ. ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ).

Σχετικά αρχεία