Τίτλος έργου
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υπο-έργου του ΣΥΔΛΙ στο πλαίσιο της πράξης "SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER"
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2013
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
50%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
12/04/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Η προσομοίωση της διάδοσης και της τελικής απόθεσης των ρύπων και των παθογόνων μικροοργανισμών στο υπόγειο νερό θα εφαρμοστεί με σκοπό να καθοριστούν ασφαλείς μέθοδοι διαχείρισης και εξόρυξης νερού. Επιπλέον θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν μέτρα ανταλλαγής στρατηγικών μεθόδων διαχείρισης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών από την Ελλάδα και την Ιταλία, με σκοπό να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό κέρδος από τη συνεργασία αυτή.

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Συνεισφορά στο έργο: • Συγκέντρωση υλικού από σχετικές έρευνες και έργα
• Έκθεση αναφοράς με πρόσθετες πειραματικές μελέτες
• Έκθεση αναφοράς για τις πηγές ρύπανσης στις περιοχές παρέμβασης
• Χαρτογράφηση δικτύου και υποδομών
• Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων
• Ανάπτυξη GIS συστήματος και υποσυστημάτων
• Ανάπτυξη και υλοποίηση Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων
• Δημιουργία GIS χαρτών ποσοτικών στοιχείων ύδατος
Σχετικά αρχεία