Τίτλος έργου
Ανάπτυξη εργαλείων για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση ρύπανσης από σταθερές πηγές σύμφωνα με απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας (Οδηγία IPPC)
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2005
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΥΠΕΧΩΔΕ/ 2ο ΚΠΣ
10%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/05/2004
31/12/2004
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Αντικείμενο αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων λογισμικού, τα οποία:

-Διευκολύνουν την καταγραφή και την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά στοιχεία βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων,

-Εγγράφουν και εκτιμούν τη ρύπανση, η οποία προέρχεται από σταθερές και κινητές πηγές.

Τα παραπάνω βασίζονται στην Οδηγία 96/61/EC (IPPC), την Απόφαση 2000/479/EC (EPER) και τις Οδηγίες 99/13/EC και 94/653/EC σε σχέση με τη ρύπανση από τα VOCs, καθώς και στην Οδηγία 90/313/EU για την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες περιβάλλοντος.

Το έργο χωρίζεται σε 4 υπο-έργα, τα οποία είναι :

1.Ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος για την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών

2.Ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων στο πλαίσιο της Απόφασης ΕΠΕR

3.Παρακολούθηση των εξελίξεων για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/61/EC              

4.Δράσεις που αφορούν στην ρύπανση που προέρχεται από τα VOCs

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή στοιχείων για κινητές δεξαμενές, σταθμούς διανομής και τερματικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων και ειδικότερα:

-Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

-Συλλογή δεδομένων Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων (GIS)

- Εφαρμογή Πληροφορικής

- Καταγραφή Στοιχείων

Σχετικά αρχεία