Τίτλος έργου
AeroVis - "Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2012
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
62,66%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
12/05/2012
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Η προτεινόμενη ερευνητική προσπάθεια θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των πηγών ρύπανσης του αέρα από μεγαπόλεις και την επίδραση των ανθρωπογενών αερολυμάτων στο κλίμα, καθώς και τον προσδιορισμό των αναγκών της ερευνητικής κοινότητας και βασικών δυνητικών πελατών (π.χ. ESA) όσον αφορά την οπτικοποίηση δεδομένων και την διασύνδεση μεταξύ των πραγματικών δεδομένων που διατίθενται από το δορυφορικό πάροχο και το λογισμικό απεικόνισης. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες συνεργασίες των εταίρων της κοινοπραξίας θα χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα προηγμένο λογισμικό απεικόνισης μεγάλης διάρκειας χρονοσειρών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικών δεδομένων. Τα μητροπολιτικά κέντρα αποτελούν ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό θέμα στην Κίνα. Η αύξηση του αριθμού των μεσαίων και μικρών πόλεων, η αύξηση του πληθυσμού, η εντατική αστικοποίηση και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι τα κύρια χα-ρακτηριστικά των περιοχών αυτών. Ως αποτέλεσμα, προκαλούνται όλο και περισσότερες εκπομπές ρύπων και σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, τα ανθρωπογενή αερολύματα επηρεάζουν έμμεσα το κλίμα σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω των επιπτώσεών τους στον σχηματισμό των νεφών και τις βροχοπτώσεις. Μέρος του προτεινόμενου έργου εστιάζει στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής των πηγών για τους σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους, ιδίως τα αερολύματα και τις επιπτώσεις τους στο κλίμα.

Κωδικός Έργου ΓΓΕΤ 12CHN408.

Στα πλαίσια του έργου AEROVIS αναπτύχθηκε η εφαρμογή θέασης δεδομένων τηλεπισκόπησης (http://draxis-gis.com/aerovis_v03/ ).

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Συνεισφορά στο έργο:
• Project Management
• Ανάπτυξη εργαλείου για τη μετατροπή των δεδομένων σε κατάλληλη μορφή για την εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων.
• Ανάπτυξη γεωχωρικής βάσης δεδομένων
• Ανάπτυξη web based εφαρμογής για τη διαχείριση, οπτικοποίηση και εξαγωγή δεδομένων.

Σχετικά αρχεία