Τίτλος έργου
Παροχή υπηρεσιών για την χρήση αποτελεσμάτων αριθμητικών μοντέλων και σεναρίων για την ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2012
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
24/07/2012
31/01/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

«Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη χρήση αποτελεσμάτων αριθμητικών μοντέλων και σεναρίων για την ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διαχείρισης και επικοινωνίας», στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Κοινή στρατηγική στη Μεσόγειο και τοπικές δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών σε αστικές περιοχές – λιμάνια» το  οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Υπουργείο Οικονομικών (πρόγραμμα MED)

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Το έργο περιλάμβανε:
1. Ενημερωτικά δελτία (Νewsletters.
2. Τοπικό working table: οργάνωση και υποστήριξη.
3. Χάραξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής, προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες ομάδες – στόχους (target groups) και τρόπους επικοινωνίας, με στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
4. Layman report: Συγγραφή μιας (1) συνοπτικής και εκλαϊκευμένης έκθεσης (layman report) στα ελληνικά, με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του έργου.
5. Αναγνώριση και καταγραφή των δραστηριοτήτων του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
6. Δημιουργία μίας (1) έκθεσης των σεναρίων μείωσης των εκπομπών, τα οποία θα αφορούν τις ανθρώπινες και βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή του λιμανιού.
7. Τοπικό σχέδιο προσαρμογής
8. Προτάσεις και μέτρα με σκοπό την πιθανή ενσωμάτωση τους στα σχέδια και τις πολιτικές των εμπλεκόμενων φορέων, όσον αφορά την μείωση των εκπομπών ρύπων από τις δραστηριότητες του λιμανιού.
9. Διαχείριση και συγγραφή των εκθέσεων προόδου (progress reports) του έργου.

Σχετικά αρχεία