Τίτλος έργου
Προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε πιλοτική λειτουργία εφαρμογής επιχειρησιακής παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Λάρισας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2012
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
80%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
03/08/2012
25/09/2012
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε


Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε:
Διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση τηλεμετρίας του SCADA (WinCC της Siemens)
Παραμετροποίηση του λογισμικού draxis@water με:
Συλλογή δεδομένων πεδίου με χρήση GPS για την ακριβή χωροθέτηση των τοπικών σταθμών
Καθορισμός επιπέδων παρουσίασης, όπου θα γίνεται ομαδοποίηση κατά είδος σταθμού (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, σταθμοί μέτρησης διαρροών)
Καθορισμός ορίων λειτουργίας και κανόνων θέασης, με την χρήση setpoints και χρωματικού κώδικα.
Καθορισμός χρηστών και ρόλων (π.χ. διοικητικοί, οικονομικοί, βάρδια)
Εγκατάσταση βάσης δεδομένων GIS, ενημερωμένη με όλα τα διαθέσιμα ψηφιοποιημένα στοιχεία (όπως δίκτυο ύδρευσης, φρεάτια, κρουνοί, τοπικοί σταθμοί)
Δημιουργία χαρτογραφικών υπηρεσιών
Παραμετροποίηση του web server (IIS) για τον καθορισμό των παραμέτρων πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή
Εκπαίδευση των χρηστών της ΔΕΥΑΛ στην λειτουργία της εφαρμογής draxis@water.

Σχετικά αρχεία