Τίτλος έργου
Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού Κόλπου: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2012
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
20%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
12/03/2012
11/04/2012
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, η συγκέντρωση των υλοποιηθέντων μελετών, παρεμβάσεων και προγραμμάτων και η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδομένων, η κατασκευή περιγραφικής και χωρικής Βάσης Δεδομένων στην οποία θα καταχωρηθεί η συγκεντρωθείσα πληροφορία και θα παραχθούν οι σχετικοί χάρτες. 

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Η εταιρία «ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Β.1. Κατασκευή Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) και Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων ΓΒΔ)
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογής για την οργάνωση και χωρική απεικόνιση της πληροφορίας με δυνατότητες έρευνας και εξαγωγής χαρτογραφικών και περιγραφικών δεδομένων.
• Β.2. Καταχώρηση αξιολογημένης πληροφορίας
Περιλαμβάνει την καταχώρηση της υφιστάμενης πληροφορίας και των δεδομένων που προέκυψαν από τη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των υλοποιηθέντων έργων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων (Δράση Α.2), που αφορούν στη ζώνη μελέτης, στη βάση δεδομένων.
Σχετικά αρχεία