Τίτλος έργου
Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2013
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
26/08/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και απομακρυσμένης πρόσβασης που θα αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

ΥΠ1 : Υπηρεσία οπτικοακουστικής διάδρασης και ανοικτής συμμετοχής πολιτών στα κοινά (συζήτηση με τον Δήμαρχο στην «Ώρα του Δημότη», συμμετοχή πολιτών στις συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε πραγματικό χρόνο με χρήση ΤΠΕ)

ΥΠ2 : Υπηρεσία διαβούλευσης και συνεργατικής διατύπωσης αιτημάτων (διαβουλεύσεις με βάση το πεδίο αναφοράς - τεχνικά/ νομικά θέματα, κείμενα θέσεων, σχετική βιβλιογραφία κ.λ.π., κατά τα πρότυπα OpenGov, υπηρεσίες Web 2.0, υπηρεσία e-petition για την διατύπωση αιτημάτων πολιτών, συλλέγονται σχόλια και συγκεντρώνονται υπογραφές)
ΥΠ3 : Υπηρεσία αναζήτησης περιεχομένου και προσωποποιημένης ενημέρωσης για θέματα που αφορούν το Δήμο (αναζήτηση ανοικτού πολυμεσικού περιεχομένου, εξατομικευμένη ενημέρωση χρηστών με βάση το πεδίο ενδιαφέροντος τους).
Σχετικά αρχεία