Τίτλος έργου
Λειτουργία και συντήρηση τηλεμετρικού δικτύου ελέγχου ποιότητας υδάτων και βάσης δεδομένων Γ.Σ.Π. στο Νομό Καβάλας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
12/12/2011
09/12/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε

Συντήρηση και διατήρηση σε επιχειρησιακή λειτουργία του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΓΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
1. Συντήρηση και βαθμονόμηση τεσσάρων πολυαισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι στους σταθμούς μέτρησης: Πιερία κοιλάδα (Μονόλιθος Ποδοχωρίου), θάλαμος διανομής Νέστου, Λακιά Πρίνου Θάσου, στραγγιστική τάφρος Τ2 Νέστου.
2. Συντήρηση, βαθμονόμηση και επανεγκατάσταση τεσσάρων πολυαισθητήρων των σταθμών μέτρησης στις θέσεις Πιερία Κοιλάδα (Μονόλιθος Ποδοχωρίου), θάλαμος Διανομής Νέστου, Λακιά Πρίνου Θάσου, στραγγιστική τάφρος Τ2 Νέστου, για λειτουργία κατά την αρδευτική περίοδο.
3. Συντήρηση και βαθμονόμηση και των τεσσάρων πολυαισθητήρων από τους τέσσερις προαναφερόμενους σταθμούς μέτρησης στο τέλος της αρδευτικής περιόδου του 2012.
4. Συντήρηση και διατήρηση της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών του συστήματος και της βάσης δεδομένων που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής καθώς και του συστήματος της τηλεμετρίας.

Σχετικά αρχεία