Τίτλος έργου
Δημιουργία των ψηφιακών υποβάθρων του υπό υλοποίηση ΕΣΥΔΑΚ (Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας)
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2010
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/12/2010
31/01/2011
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Συγχρόνως, μέσω της αναβαθμισμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστημα μειώνει την αρνητική επιρροή της στους αέριους ρύπους. Η άμεση εμπλοκή του πολίτη στο σχεδιασμό της μετακίνησής του, του δίνει το δικαίωμα αλλά και την δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της πόλης.
Τέλος, μέσα από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης αστικής κινητικότητας, το νέο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης στην πόλη.
Το σύστημα διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους οντότητες, οι οποίες δρουν συμπληρωματικά και παράλληλα:
• Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας
• Το Κέντρο Ελέγχου της Κυκλοφορίας

Υπηρεσίες που παρείχαμε

• Δημιουργία - επεξεργασία ψηφιακών γεωγραφικών υποβάθρων
• Ενοποίηση ψηφιακών γεωγραφικών υποβάθρων και εμπλουτισμός δεδομένων.
• Δημιουργία μοντέλων σε ArcGIS.
• Δημιουργία μοντέλων και δικτύων για χρήση στο Network Analyst.
• Δημιουργία δυναμικών διαδραστικών χαρτών.
• Μετασχηματισμός δεδομένων από/προς χαρτογραφικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα.
• Εμπλοκή σε ανάπτυξη – δημιουργία διαδικτυακών δυναμικών διαδραστικών χαρτών.

Τα τελικά παραδοτέα ήταν:
• ενοποιημένα γεωγραφικά υπόβαθρα
• ψηφιακό δίκτυο μοντελοποιημένο για εφαρμογές δρομολόγησης

Σχετικά αρχεία