Τίτλος έργου
Technical Assistance for Airborne, Satellite and Ground Based Measurements during THERMOPOLIS Campaign
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
3,57%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Με τα δεδομένα αυτά χαρτογραφείται η Αθήνα και η κάθε μικρο-περιοχή της χαρακτηρίζεται βάση του ισοζυγίου της ακτινοβολίας και του ισοζυγίου των ενεργειακών ροών. Μελετήθηκε και το επιφανειακό φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (θερμογραφικές απεικονίσεις της Αθήνας από την πολυφασματική κάμερα του αεροσκάφους και τα δορυφορικά δεδομένα), αλλά και το αντίστοιχο ατμοσφαιρικό φαινόμενο (γραφικές απεικονίσεις ισόθερμων καμπύλων, από τις επίγειες μετρήσεις).

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου από την ευρεία βάση δεδομένων συνοψίζονται ως ακολούθως:
I. Ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων για τη μελλοντική δημιουργία ενός ανιχνευτή υπέρυθρης ακτινοβολίας προσαρμοσμένου σε δορυφόρο με ικανοποιητικό αριθμό διελεύσεων από περιοχές ενδιαφέροντος. Τα δορυφορικά αυτά στοιχεία στοχεύουν στο μέλλον να παρέχουν ικανοποιητική χωρική και χρονική κάλυψη των θερμοκρασιών επιφανείας στις Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις.
II. Τελειοποίηση αλγορίθμων που να παρέχουν Θερμοκρασία Επιφάνειας και Αέρα για αστικές περιοχές και τη γειτονική ύπαιθρο με υψηλή χωρική ανάλυση (5 έως 90m), ώστε να είναι εφικτή η χωρική διακύμανση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας στις μεγαλουπόλεις.
III. Ανάλυση όλων των πακέτων δεδομένων που θα προκύψουν από τις μετρήσεις εδάφους-αέρος-δορυφορικών στοιχείων για την ποιοτική εκτίμηση της συνεισφοράς του κάθε είδους μέτρησης στην εκτίμηση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας.
IV. Μελέτη του ενεργειακού ισοζυγίου της μεγαλούπολης για μια πιο αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική.
V. Προβλέψεις επεισοδίων καύσωνα και προτάσεις δράσεων για την αντιμετώπισή τους

Ανήκει στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Συντονιστής του προγράμματος είναι το ΔΠΘ (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθ. Σ. Ραψομανίκη. Για το πρόγραμμα αυτό θα συνεργαστούν επιστήμονες και θα διατεθεί εξοπλισμός από το ΔΠΘ (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), από το Ισπανικό Ινστιτούτο INTA, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το European Space Agency (ESA) (ESPRIN/Contract No.22693/09/I-EC).

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία