Τίτλος έργου
Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων Κάρλας
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
23/10/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Τα σενάρια περιλαμβάνουν πιθανές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης του νερού με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος των Έργων, την ορθολογική αξιοποίηση και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Επιπλέον, σχεδιάστηκε κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης έργων, νερών, εδάφους και οικοσυστημάτων. Βάσει συστηματικής δειγματοληψίας και ανάλυσης, το σύστημα παρακολούθησης του εδάφους παρέχει πληροφορίες μεταβολής διαφόρων παραμέτρων όπως κατάσταση θρεπτικών ουσιών, οργανική ύλη, βιοποικιλότητα και ρύπανση από βαρέα μέταλλα. Το σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

1. Λογικός και Φυσικός σχεδιασμό της Γεωγραφική Βάσης Δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη για το σύστημα διαχείρισης.
2. Εργαλείο υποστήριξης συστήματος παρακολούθησης
3. Δημιουργία χαρτοσυνθέσεων
4. Συμμετοχή στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με το προσωπικό της ENVECO

Σχετικά αρχεία