Τίτλος έργου
Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το Δήμο Αισωνίας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
50,07%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
11/11/2009
15/12/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε

Ανάπτυξη πλατφόρμας προβολής και επικοινωνίας η οποία ενσωματώνει έξι (6) υποσυστήματα:
1) Υποσύστημα Χρηστών
2) Υποσύστημα διαδικτυακής πύλης (portal)
3) Υποσύστημα ηλεκτρονικών καταλόγων
4) Υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
5) Υποσύστημα διαδραστικών χαρτών

Σχετικά αρχεία