Τίτλος έργου
Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού κέντρου Βέροιας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
03/08/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε

• Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Υποστήριξης Τουριστών. Ειδικότερα:
• Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, ολοκλήρωση, παραμετροποίηση και έλεγχος των Υπηρεσιών Υποστήριξης Τουριστών
• Πραγματοποίηση οποιασδήποτε επιπρόσθετης παραμετροποίησης των εξυπηρετητών η οποία απαιτείται για την ορθή λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών.
• Δημιουργία / Ψηφιοποίηση νέου περιεχομένου που αφορά σε σημεία ενδιαφέροντος του κέντρου της πόλης της Βέροιας.
• Παροχή του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία υπηρεσίας helpdesk για τον ένα (1) μήνα της παραγωγικής λειτουργίας.
• Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε χρήστες και διαχειριστές του Δ. Βέροιας για τα ως άνω προσφερόμενα.
• Παροχή υπηρεσιών εγγύησης, συντήρησης και προληπτικής λειτουργίας για τα ως άνω προσφερόμενα για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας (1 μήνας) και όλη την περίοδο εγγύησης (1 έτος).
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (τηλεφωνικής και επί του πεδίου) για τα ως άνω προσφερόμενα για την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας (1 μήνας) και όλη την περίοδο εγγύησης (1 έτος).
• Συμμετοχή στην συγγραφή των ακόλουθων παραδοτέων:
Οριστική Αναλυτική Μελέτη Εφαρμογής
Τεύχος δοκιμών αποδοχής συστήματος
Αποτελέσματα δοκιμών αποδοχής
Εγχειρίδια διαχείρισης και χρήσης υπηρεσιών για τις ως άνω υπηρεσίες
Έκθεση Τεκμηρίωσης πρόσθετων προσαρμογών σε λογισμικό και εξοπλισμό
Έκθεση Τεκμηρίωσης σφαλμάτων
Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης
Μελέτη Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων
και σε όποιο πρόσθετο παραδοτέο κριθεί απαραίτητο κατά την υλοποίηση του Έργου

Σχετικά αρχεία