Έργα γεωπληροφορικής

2012
AeroVis - "Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων"

Τα κύρια θέματα του έργου είναι: -η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός γενικού λογισμικού οπτικοποίησης δορυφορικών δεδομένων για την οπτικοποίηση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλίματος, -η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του κλίματος στην Κίνα με την χρήση χρο-νοσειρών από δορυφορικά δεδομένα μεγάλης διάρκειας, με έμφαση στις επιπτώσεις της ταχείας επέκτασης των αστικών κέντρων σε ένα πολιτικοοικονομικό πρόβλημα εξαιρετικής σημασίας για την Κίνα, συγκεκριμένα την ποιότητα του αέρα και το κλίμα σε περιφερειακό επίπεδο. 

Πελάτης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Ελλάδα

Συνεργάτες: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
NaTouR - "Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κοινής διαχείρισης φυσικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή με στόχο την προώθηση του οικοτουρισμού και την προστασία των οικοσυστημάτων"

Το Έργο NATOUR στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων καινοτόμων εργαλείων προώθησης του οικοτουρισμού σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες προώθησης του βιώσιμου τουρισμού, παράλληλα με τη προστασία του περιβάλλοντος.

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού Κόλπου: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη

Δράση 2: "Καταγραφή, αξιολόγηση, οργάνωση της υφιστάμενης πληροφορίας και κατάστασης"

Γενικός σκοπός του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) του Θερμαϊκού Κόλπου με πιλοτική εφαρμογή στην δυτική παράκτια ζώνη, που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη στα πλαίσια των στρατηγικών, των πολιτικών και του νομικού πλαισίου της Ε.Ε και της χώρας για την προστασία των υδάτων, της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη.

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Συνεργάτες: ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
Πιλοτικά έργα διευκόλυνσης της πρόσβασης στο κέντρο της Θέρμης και την παροχή πληροφόρησης για ζητήματα ποιότητας αέρα

“Pilot smart urban Ecosystems leveraging Open innovation for Promoting and enabLing future e-services – PEOPLE- Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Υλοποίηση (2) πιλοτικών έργων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο κέντρο της Θέρμης και την παροχή πληροφόρησης για ζητήματα ποιότητας αέρα. 

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Συνεργάτες: INFO - TRIP Α.Ε.
2011
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου FORET MODEL

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το έργο FORET MODEL στα πλαίσια του έργου «Coordination des politiques regionales pour la forete a l’aide d’un nouvel instrument de gouvernance territorial (FORET MODELE)», Αριθ. Εγκρισης STC/TR/LG/CC/PF-09/06/17.02.2009 - πρόγραμμα INTERREG IV B MED

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπηρεσίες συμβούλου στα πλαίσια του έργου EU-WATER: Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων στη γεωργία

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και η εφαρμογή καινοτόμων επεμβάσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε γεωργικές περιοχές, έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή των αγροτικών περιοχών, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα της κατανάλωσης και της ρύπανσης των υδάτινων πόρων που προκαλούν οι εντατικές καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η γεωργία είναι ο πιο σημαντικός κλάδος τόσο για τη χρήση φυσικών πόρων όσο και για την προσφορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα