Έργα γεωπληροφορικής

2013
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υπο-έργου του ΣΥΔΛΙ στο πλαίσιο της πράξης "SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER"

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013

Στόχος του έργου είναι να τονίσει τη σημασία των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων στην περιοχή συνεργασίας και να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους για την προστασία τους. Τα κύρια πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προγράμματος είναι η αποκατάσταση των ρυπασμένων υπογείων υδροφόρων και του περιβάλλοντός τους, η βελτιστοποίηση του δικτύου παρακολούθησης της λεκάνης απορροής και η βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Πελάτης: Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΛΙ)

GREEN VINEYARD - "Περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της αμπελουργίας με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας". Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ). ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2013

Το έργο GREEN VINEYARD αναπτύσσει μία καινοτόμο προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας και πρακτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγρού στην αμπελουργία, με σκοπό να προστατέψει τις φυσικές πηγές και να εξασφαλίσει ένα κερδοφόρο μέλλον για την παραγωγή σταφυλιού και οίνου.

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

Συνεργάτες: Εργαστήριο Αμπελουργίας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. , Εργαστήριο Ολοκληρωμένης και Βιολογικής Φυτικής Παραγωγής, Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης , AgroSpeCom Ltd , Κτήμα Παυλίδης Α.Ε. , ΤΕΛΕΣΤΩ ΕΠΕ
Σύστημα Πλοήγησης και Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου

Tο έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης πλοήγησης και ξενάγησης στο Μέτσοβο. Εκμεταλλευόμενο τις λειτουργίες του δορυφορικού συστήματος GPS και τη χρήση κατάλληλων φορητών συσκευών, το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει - σε πραγματικό χρόνο - πολυγλωσσικό και πολυμεσικό περιεχόμενο διάφορων ενοτήτων στους επισκέπτες της περιοχής του Μετσόβου. 

Πελάτης: ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

2012
ENORASIS - "ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business Innovation"

Σκοπός του προγράμματος ENORASIS είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου, ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψεως Αποφάσεων για την περιβαλλοντικά βέλτιστη και συνεπώς βιώσιμη  διαχείριση της άρδευσης από τους αγρότες και τους οργανισμούς διαχείρισης ύδατος.

eEnviPer - "A single multi-purpose SOA platform that delivers environmental permissions services through the cloud of e-Government services and applications"

Το πρόγραμμα eEnviPer στοχεύει στον έλεγχο μιας υπάρχουσας αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (cloud computing), προκειμένου να εφαρμοστεί πιλοτικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικτυακών εφαρμογών, που θα βασίζεται σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) και θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

Προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε πιλοτική λειτουργία εφαρμογής επιχειρησιακής παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Λάρισας

Εγκατάσταση του λογισμικού draxis@water σε υφιστάμενο server της ΔΕΥΑ.
Παραμετροποίηση των εφαρμογών με βάση την υφιστάμενη υποδομή SCADA της ΔΕΥΑΛ (βάσεις δεδομένων και τηλεμετρίας).

Πελάτης: ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνεργάτες: ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα