Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής

2014
Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου

Ο στόπός του έργου «Εκτίμηση και χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο», είναι η δημιουργία συστήματος χαρτογραφικής αποτύπωσης της ρύπανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 96/62/ΕΕ για την «Εκτίμηση και τη Διαχείρηση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος», καθώς και των θυγατρικών της οδηγιών σχετικά με τις οριακές τιμές επιμέρους ρύπων:
99/30/ΕΚ (Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων και Μολύβδου) 00/69/ΕΚ (Βενζολίου και Μονοξείδιου του Άνθρακα) 02/3/ΕΚ (Όζοντος)

Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Συνεργάτες: HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στις
μέχρι σήμερα χρονοβόρες και οικονομικά ασύμφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με την υποβολή και έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

BLACK SEA: "Εξειδικευμένες υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, εφαρμογής υδραυλικών μοντέλων, επεξεργασίας σεναρίων εφαρμογής και προμήθειας ειδικού εξοπλισμού"

Η DRAXIS αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Εξειδικευμένες υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, εφαρμογής υδραυλικών μοντέλων, επεξεργασίας σεναρίων εφαρμογής και προμήθειας ειδικού εξοπλισμού» με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2013
Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Το έργο αφορά υλοποίηση ενός συστήματος ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες με τη χρήση των ΤΠΕ για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα αποφάσεων, την δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας κυβέρνησης-πολιτών και την διαμόρφωση πολιτικών μέσω της ανάπτυξης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών

Πελάτης: Δήμος Εμμανουήλ Παππά

2012
Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για την παρακολούθηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε επιλεγμένες θέσεις στην λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Νέστου και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις ρύπανσης», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Automated Telemetric applications for operational monitoring in Nestos River Basin» με ακρωνύμιο «AUTONEST», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Μελέτες