Ερευνητικά έργα

2012
eEnviPer - "A single multi-purpose SOA platform that delivers environmental permissions services through the cloud of e-Government services and applications"

Το πρόγραμμα eEnviPer στοχεύει στον έλεγχο μιας υπάρχουσας αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (cloud computing), προκειμένου να εφαρμοστεί πιλοτικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικτυακών εφαρμογών, που θα βασίζεται σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) και θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

QUALIBLADE - "Fast, quality assured and permanent repair of composite wind turbine blades without the need to dismantle the blades"

Το Πρόγραμμα QUALIBLADE θα αναπτύξει ένα νέο σύστημα για τον εντοπισμό και την αναγνώριση ζημιών σε πτερύγια ανεμογεννητριών, τη γρήγορη επισκευή και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτής, χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης των πτερυγίων. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιούνται μεγάλες μειώσεις στο κόστος επισκευής και στο χρόνο μη λειτουργίας της ανεμογεννήτριας. 

Πελάτης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Ελλάδα

AeroVis - "Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων"

Τα κύρια θέματα του έργου είναι: -η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός γενικού λογισμικού οπτικοποίησης δορυφορικών δεδομένων για την οπτικοποίηση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλίματος, -η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του κλίματος στην Κίνα με την χρήση χρο-νοσειρών από δορυφορικά δεδομένα μεγάλης διάρκειας, με έμφαση στις επιπτώσεις της ταχείας επέκτασης των αστικών κέντρων σε ένα πολιτικοοικονομικό πρόβλημα εξαιρετικής σημασίας για την Κίνα, συγκεκριμένα την ποιότητα του αέρα και το κλίμα σε περιφερειακό επίπεδο. 

Πελάτης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Ελλάδα

Συνεργάτες: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
NaTouR - "Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κοινής διαχείρισης φυσικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή με στόχο την προώθηση του οικοτουρισμού και την προστασία των οικοσυστημάτων"

Το Έργο NATOUR στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων καινοτόμων εργαλείων προώθησης του οικοτουρισμού σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες προώθησης του βιώσιμου τουρισμού, παράλληλα με τη προστασία του περιβάλλοντος.

2011
ΓΕΩΚΛΙΜΑ - "Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας"

Tο έργο "Γεώκλιμα" στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο παρέχει με διαδραστικό τρόπο στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την κατάσταση του κλίματος και τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές μεταβολές του στην περιοχή της Ελλάδας. 

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

Συνεργάτες: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ , SINGULAR LOGIC INTEGRATOR A.E.
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου FORET MODEL

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το έργο FORET MODEL στα πλαίσια του έργου «Coordination des politiques regionales pour la forete a l’aide d’un nouvel instrument de gouvernance territorial (FORET MODELE)», Αριθ. Εγκρισης STC/TR/LG/CC/PF-09/06/17.02.2009 - πρόγραμμα INTERREG IV B MED

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Έργα γεωπληροφορικής