Μελέτες

2013
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υπο-έργου του ΣΥΔΛΙ στο πλαίσιο της πράξης "SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER"

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013

Στόχος του έργου είναι να τονίσει τη σημασία των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων στην περιοχή συνεργασίας και να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους για την προστασία τους. Τα κύρια πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προγράμματος είναι η αποκατάσταση των ρυπασμένων υπογείων υδροφόρων και του περιβάλλοντός τους, η βελτιστοποίηση του δικτύου παρακολούθησης της λεκάνης απορροής και η βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Πελάτης: Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΛΙ)

2012
Παροχή υπηρεσιών για την χρήση αποτελεσμάτων αριθμητικών μοντέλων και σεναρίων για την ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης

Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη χρήση αποτελεσμάτων αριθμητικών μοντέλων και σεναρίων για την ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διαχείρισης και επικοινωνίας.

Πελάτης: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

NaTouR - "Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κοινής διαχείρισης φυσικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή με στόχο την προώθηση του οικοτουρισμού και την προστασία των οικοσυστημάτων"

Το Έργο NATOUR στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων καινοτόμων εργαλείων προώθησης του οικοτουρισμού σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες προώθησης του βιώσιμου τουρισμού, παράλληλα με τη προστασία του περιβάλλοντος.

2011
Συλλογή και ανάλυση στοιχείων λειτουργίας λιμένων Θεσσαλονίκης και Πάτρας και διερεύνηση των αναγκών των παραγωγικών συντελεστών και παρόχων μεταφορικού έργου των περιοχών επιρροής των λιμένων

Συλλογή και ανάλυση στοιχείων λειτουργίας λιμένων Θεσσαλονίκης και Πάτρας και διερεύνηση των αναγκών των παραγωγικών συντελεστών και παρόχων μεταφορικού έργου των περιοχών επιρροής των λιμένων, στο πλαίσιο του έργου "Improving Productive Clusters Accessibility to Global Market – BACKGROUNDS", το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Μεσογειακός Χώρος, MED.

Πελάτης: Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)

Συνεργάτες: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Μελέτη Ταξινόμησης & Επισήμανσης απορρυπαντικών προϊόντων για Καταχώρηση στο ΓΧΚ

Εκπόνηση Μελέτης Ταξινόμησης και Επισήμανσης για τις ανάγκες καταχώρησης απορρυπαντικού προϊόντος της FAZAKIS IMPORTS Α.Ε. στο Μητρώο Απορρυπαντικών & Καθαριστικών Προϊόντων, της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).

Πελάτης: FAZAKIS IMPORTS Α.Ε.

Περιβαλλοντικές Εκθέσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε αγροτικές και αστικές περιοχές.

Περιβαλλοντικές Εκθέσεις και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε αγροτικές και αστικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας

Πελάτης: ERGOCOM Α.Ε.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής