Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Έχοντας συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ανθρώπινης επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον και τις δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλούν οι διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και έργα, σε  τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της εξέτασης και μελέτης όλων των παραμέτρων που μπορούν να οδηγήσουν σε αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται από μια σειρά Κοινοτικών Οδηγιών και Εθνικών Νομοθετημάτων, εξασφαλίζουν  τη φιλική προς το περιβάλλον  υλοποίηση και λειτουργία μιας σειράς σημαντικών έργων και εγκαταστάσεων όπως έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα, χώροι υγειονομικής  ταφής απορριμμάτων, εγκαταστάσεις  βιολογικού καθαρισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις,  δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, έργα Α.Π.Ε. κ.λ.π. 

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η εταιρία έχει υλοποιήσει το πρώτο σύστημα διαχείρισης ροών εργασίας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, το οποίο σύμφωνα με τον νόμο 4014 είναι πλέον σε ισχύ σε πιλοτική λειτουργία με εκτιμώμενο χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας το 2017.

 

Μελέτες επικινδυνότητας Βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, αποτελεί σήμερα κοινωνική και νομοθετική επιταγή. Ως τεχνολογικά ή Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) θεωρούνται τα ατυχήματα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον έξω από τα όρια της βιομηχανικής εγκατάστασης.

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των κινδύνων από τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης καθορίζεται νομοθετικά με την Οδηγία SEVESO, η οποία  υιοθετήθηκε από την ελληνική νομοθεσία.

Περιληπτικά, η νομοθεσία SEVESO καθορίζει ότι οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν ή διακινούν επικίνδυνες ουσίες, σε ποσότητες μεγαλύτερες από συγκεκριμένα όρια, είναι υποχρεωμένες να εκπονήσουν μελέτες επικινδυνότητας και εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης με σκοπό την εκτίμηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων από ενδεχόμενα τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές υποχρεούνται να συντάξουν εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος

 

Δραστηριότητες

Η DRAXIS με πολυετή εμπειρία στα θέματα μελετών ασφαλείας και επικινδυνότητας, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως εξειδικευμένα μοντέλα προσομοίωσης, βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι:

  • Μελέτες Επικινδυνότητας
  • Μελέτες Ασφαλείας
  • Μελέτες Εφαρμογής SEVESO 1 & 2
  • Σχέδια Αντιμετώπισης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)
  • Συστήματα Διαχείρισης Επικινδυνότητας
  • Μοντέλα Προσομοίωσης Ατυχήματος

 

 


Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Περιβαλλοντικός σχεδιασμός


Δείτε τις μελέτες που αφορούν τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/