Ερευνητικά προγράμματα

Η DRAXIS επενδύει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συνεχούς επαφής με το μέτωπο των εξελίξεων η εταιρία εμπλέκεται ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή ένωση καθώς και από ίδιους πόρους. Τα τελευταία έτη το 10% των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και σε διαχείριση ερευνητικών έργων με τελικό σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

 

Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρία έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο στο πανεπιστημιακό χώρο με την επιδότηση δράσεων από νέους ερευνητές και μεταδιδακτορικούς καθώς και την απευθείας ανάθεση ερευνητικών δραστηριοτήτων σε ακαδημαϊκούς φορείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συμμετοχή της εταιρίας σε ερευνητικές δράσεις και σε αρκετές προτάσεις για ανάληψη νέων δραστηριοτήτων.

 

Όλα αυτά ενισχύουν το ερευνητικό προφίλ της εταιρίας και δίνουν προστιθέμενη αξία στην εταιρία ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως πόλος έλξης νέων συνεργατών και στελεχών. Η προσδοκία της εταιρίας είναι αφενός η εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών εμπειριών αλλά και η χρήση καινοτόμων πρακτικών στην καθημερινότητα της υλοποίησης έργων και της παροχής υπηρεσιών γενικότερα.

 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η DRAXIS έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα σχετικά με:

  • Αποτίμηση περιβαλλοντικών πολιτικών και μέτρων
  • Νομοθεσία περιβάλλοντος
  • Ειδικά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Περιβαλλοντική αξιολόγηση δραστηριοτήτων με χρήση δεικτών (benchmarking)
  • Ηχορύπανση - Θόρυβος - Ακουστική
  • Συστήματα περιβαλλοντικών σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)

Ερευνητικά προγράμματα


Δείτε τα ερευνητικά έργα

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/